دکتر غلامعلی حسنی
متخصص جراحی مغز و اعصاب،دیسک و ستون فقرات

عنوان: بيماريهاى شايع در جراحى مغز و اعصاب

بيماريهاى شايع در جراحى مغز و اعصاب

نويسندگان :

اعضاى هيئت علمى گروه آموزشى جراحى مغز  و اعصاب دانشگاه علوم پزشكى اصفهان

دكتر بهرام امين منصور *
دكتر رضا پور خليلى *
دكتر سيد جمال رضوى *
دكتر مسيح صبورى *
دكتر هوشنگ معين **
دكتر سيد احمد مير حسينى *
دكتر سيد محمود نوريان *

گرد آورنده و ويراستار علمى : 

دكتر غلامعلى حسنى ***

* استاديار جراحى مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان
** دانشيار جراحى مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان
*** جراح مغز و اعصاب

ناشر : انتشارات كنكاش - انتشارات دانشگاه علوم پزشكى

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰