بیماری های شایع در جراحی مغز و اعصاب

بیماری های شایع در جراحی مغز و اعصاب

بیماری های شایع در جراحی مغز و اعصاب

نويسندگان :

اعضاى هيئت علمى گروه آموزشى جراحى مغز  و اعصاب دانشگاه علوم پزشكى اصفهان

دكتر بهرام امين منصور *
دكتر رضا پور خليلى *
دكتر سيد جمال رضوى *
دكتر مسيح صبورى *
دكتر هوشنگ معين **
دكتر سيد احمد مير حسينى *
دكتر سيد محمود نوريان *

گرد آورنده و ويراستار علمى : 

دكتر غلامعلى حسنى ***

* استاديار جراحى مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان
** دانشيار جراحى مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان
*** جراح مغز و اعصاب

ناشر : انتشارات كنكاش - انتشارات دانشگاه علوم پزشكى

دسته بندی : کتب و مقالات